Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 4280 z dnia 06 października 2016 r.


OFERTY DO
17
października
2016
WYMIAR ETATU
0,5
STANOWISKA
1
STATUS
nabór
w toku
DODATKOWE
 


Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

do spraw: Kadrowych

Stanowisko ds.kadr i szkolenia

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Gdańsk

ADRES URZĘDU:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
ul. Na Stoku 50 
80-874 Gdańsk
WARUNKI PRACY

Praca przy obsłudze komputera, w budynku brak wind, toalety nie przystosowane do osób niepełnosprawnych . Na stanowisku mogą występować sytuacje bezprecedensowe, wymagające gruntowanej analizy przepisów i wyboru jednej z wielu dostępnych procedur.

ZAKRES ZADAŃ

·         Przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników inspektoratu w celu przekazania tych dokumentów do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu
·         Rozlicza czas pracy wykonanej, ewidencjonuje urlopy i absencje pracowników w celu dostarczenia aktualnej informacji bezpośredniemu przełożonemu
·         Przygotowuje projekty zarządzeń dotyczących prawa pracy, służby cywilnej w celu przedłożenia do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu
·         Przygotowuje dokumentację w sprawach emerytalno- rentowych w celu przekazania jej do ZUS
·         Sporządza analizy, statystyki w tym dot. gospodarki materiałowo- sprzętowej i finansowej oraz sprawozdania kadrowe i w zakresie szkoleń w WINB w celu przekazania zgromadzonych danych bezpośredniemu przełożonemu oraz jednostkom nadrzędnym
·         Przygotowuje dokumentacje związaną z BHP w zakresie oceny ryzyka zawodowego w celu przedłożenia do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu
·         Wykonuje czynności zwiazane z przeprowadzonymi naborami do inspekcji celem ich realizacji zgodnie z wymogami prawnymi
·         Dokonuje archiwizacji dokumentów kadrowych celem ich przekazania do archiwum
WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·         Wykształcenie: średnie
·         doświadczenie zawodowe: 2 lata w sprawach kadrowo-administracyjnych
·         przeszkolenie w zakresie kadr
·         znajomość przepisów prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych oraz aktualnych przepisów o służbie cywilnej
·         umiejętność obsługi urządzeń biurowych
·         komunikatywność
·         Posiadanie obywatelstwa polskiego
·         Korzystanie z pełni praw publicznych
·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE

·         język angielski na poziomie komunikatywnym
·         znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i księgowości
·         prawo jazdy kat. B
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

·         Życiorys/CV i list motywacyjny
·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
·         Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
·         Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
·         Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

·         kopia prawa jazdy
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

·         Dokumenty należy złożyć do: 17 października 2016 r.
·         Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
·         Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
ul. Na Stoku 50 
80-874 Gdańsk


INNE INFORMACJE:

 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty pracy nie kompletne, nie podpisane nie będą brały udziału w procesie rekrutacji. 
Proponowane wynagrodzenie brutto ok 2000 zł 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1324
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2016-10-12 11:50:49
Treść wytworzył(a): Wioleta Tocha, 2016-10-12 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-10-12 09:46:39