Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 4280 z dnia 06 października 2016 r.


OFERTY DO
17
października
2016
WYMIAR ETATU
0,5
STANOWISKA
1
STATUS
nabór
w toku
DODATKOWE
 


Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

do spraw: Kadrowych

Stanowisko ds.kadr i szkolenia

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Gdańsk

ADRES URZĘDU:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
ul. Na Stoku 50 
80-874 Gdańsk
WARUNKI PRACY

Praca przy obsłudze komputera, w budynku brak wind, toalety nie przystosowane do osób niepełnosprawnych . Na stanowisku mogą występować sytuacje bezprecedensowe, wymagające gruntowanej analizy przepisów i wyboru jednej z wielu dostępnych procedur.

ZAKRES ZADAŃ

·         Przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników inspektoratu w celu przekazania tych dokumentów do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu
·         Rozlicza czas pracy wykonanej, ewidencjonuje urlopy i absencje pracowników w celu dostarczenia aktualnej informacji bezpośredniemu przełożonemu
·         Przygotowuje projekty zarządzeń dotyczących prawa pracy, służby cywilnej w celu przedłożenia do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu
·         Przygotowuje dokumentację w sprawach emerytalno- rentowych w celu przekazania jej do ZUS
·         Sporządza analizy, statystyki w tym dot. gospodarki materiałowo- sprzętowej i finansowej oraz sprawozdania kadrowe i w zakresie szkoleń w WINB w celu przekazania zgromadzonych danych bezpośredniemu przełożonemu oraz jednostkom nadrzędnym
·         Przygotowuje dokumentacje związaną z BHP w zakresie oceny ryzyka zawodowego w celu przedłożenia do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu
·         Wykonuje czynności zwiazane z przeprowadzonymi naborami do inspekcji celem ich realizacji zgodnie z wymogami prawnymi
·         Dokonuje archiwizacji dokumentów kadrowych celem ich przekazania do archiwum
WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·         Wykształcenie: średnie
·         doświadczenie zawodowe: 2 lata w sprawach kadrowo-administracyjnych
·         przeszkolenie w zakresie kadr
·         znajomość przepisów prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych oraz aktualnych przepisów o służbie cywilnej
·         umiejętność obsługi urządzeń biurowych
·         komunikatywność
·         Posiadanie obywatelstwa polskiego
·         Korzystanie z pełni praw publicznych
·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE

·         język angielski na poziomie komunikatywnym
·         znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i księgowości
·         prawo jazdy kat. B
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

·         Życiorys/CV i list motywacyjny
·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
·         Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
·         Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
·         Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

·         kopia prawa jazdy
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

·         Dokumenty należy złożyć do: 17 października 2016 r.
·         Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
·         Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
ul. Na Stoku 50 
80-874 Gdańsk


INNE INFORMACJE:

 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty pracy nie kompletne, nie podpisane nie będą brały udziału w procesie rekrutacji. 
Proponowane wynagrodzenie brutto ok 2000 zł 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.