Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 4728 z dnia 21 października 2016 r.

OFERTY DO

31

października

2016

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

nabór
w toku

DODATKOWE

 


 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik

w Wydziale Wyrobów Budowlanych


 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gdańsk
 

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
ul. Na Stoku 50 
80-874 Gdańsk


WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie urzędu oraz praca w terenie (kontrole). Możliwe wyjazdy służbowe na terenie Polski. Praca przy obsłudze komputera oraz urządzeń biurowych. Toalety nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak wind

ZAKRES ZADAŃ

·         Weryfikuje pod względem formalno-prawnym przedstawione przez podległych pracowników propozycje rozstrzygnięć administracyjnych oraz pism wychodzących w celu opracowania i przedłożenia ostatecznej propozycji bezpośredniemu przełożonemu.

·         Współuczestniczy na zasadach członka zespołu kontrolnego w inspekcjach i kontrolach zespołów wydziału w celu weryfikacji zgodności wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych z wymogami ustawy o wyrobach budowlanych

·         Przygotowuje propozycje rozstrzygnięć administracyjnych oraz pism wychodzących w celu opracowania i przedłożenia ostatecznej propozycji bezpośredniemu przełozonemu

·         Nadzoruje i koordynuje czynności kontrolne prowadzone przez podległych pracowników w celu zapewnienia zgodności z prawem i zapewnienia prawidłowości proceduralnej

·         Przygotowuje krótko i długo okresowe plany kontroli wyrobów budowlanych przeprowadzanych przez Wydział Wyrobów Budowlanych

·         Przygotowuje projekty opinii o wyrobach budowlanych dla organów celnych

·         Analizuje otrzymaną korespondencję oraz dokonuje dekretacji na członków wydziału w celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji zadań zespołu

·         Koordynuje przygotowanie przez pracowników wydziału sprawozdań z jego działalności dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej oraz zewnętrznej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·         Wykształcenie: wyższe budowlane lub prawnicze

·         doświadczenie zawodowe: 3 lata praca w organach administracji publicznej lub na rzecz organów administracji publicznej

·         Uprawnienia budowlane bez ograniczeń ( w przypadku wykształcenia innego niż prawnicze)

·         Znajomość regulacji prawa prawa budowlanego, ustawy o wyrobach budowlanych, o systemie zgodności, norm technicznych, KPA

·         Prawo jazdy kat. B

·         Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego

·         Korzystanie z pełni praw publicznych

·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

·         doświadczenie zawodowe: 3 lata praca w organach administracji publicznej architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego w zakresie orzeczniczym lub inspekcyjno - kontrolnym

·         język angielski na poziomie komunikatywnym

·         Umiejętność i doświadczenie kierowania zespołem

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

·         Życiorys/CV i list motywacyjny

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

·         kopia uprawnień budowlanych

·         kopia prawa jazdy

·         Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

·         Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

·         Dokumenty należy złożyć do: 31 października 2016 r.

·         Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

·         Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
ul. Na Stoku 50 
80-874 Gdańsk 


 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty nie kompletne, nie podpisane nie będą rozpatrywane. Kandydaci/ Kandydatki nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie docelowo ok 4200 zł brutto + dodatek stażowy. 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.