Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 5730 z dnia 22 listopada 2016 r.

OFERTY DO

02

grudnia

2016

WYMIAR ETATU

STANOWISKA

STATUS

tryb
edycyjny 

DODATKOWE

 

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego

w Wydziale Wyrobów Budowlanych

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gdańsk

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
ul. Na Stoku 50, 
80-874 Gdańsk


WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie urzędu oraz praca w terenie (kontrole), Praca przy obsłudze komputera oraz urządzeń biurowych. Toalety nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak wind 


 

ZAKRES ZADAŃ

·         Współuczestniczy w zasadach członka zespołu kontrolnego w inspekcjach i kontrolach w inspekcjach i kontrolach w celu weryfikacji zgodności wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych z wymogami ustawy o wyrobach budowlanych

·         Dokonuje analizy zgromadzonego w toku kontroli materiału dowodowego oraz sporządza protokoły kontroli w związku z prowadzonymi kontrolami w celu zapewnienia właściwego przebiegu kontroli wyrobów budowlanych oraz realizacji zadań określonych w ustawie o wyrobach budowlanych

·         Opracowuje pod względem formalno - prawnym propozycje rostrzygnięć administracyjnych ora pism wychodzących w celu weryfikacji przez naczelnika wydziału oraz zatwierdzenia przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

·         Wykonuje zadania zlecone przez naczelnika wydziału oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlango w zakresie Sparwozdawczości i planowania w celu zapewnienia prawidłowego działania Wojewódzkiego Inspektoratu nadzoru Budowlanego w Gdańsku

·         Analizuje informację medialne dotyczące potencjalnych nieprawidłowości w przedmiocie obrotu wyrobami budowlanymi w celu umozliwienia podjecia szybkiej i skutecznej reakcji w przedmiocie wqeryfikacji uzyskanych informacji

·         Współpracuje z organami ścigania w związku ze skierowanymi zawiadomieniami o popełnieniu czynów karnych, o których mowa w ustawie o wyrobach budowlanych i o systemie oceny zgodności w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wymienionych ustaw przez uczestników obrotu materiałami budowlanymi 

·         Udziela informacji w zakresie oboiązujących przepisów dotyczących obrotu wyrobami budowlanymi w celu pogłębienia świadomości prawnej uczestników obrotu wyrobami budowlanymi

·         Wprowadza informacje o prowadzonych działaniach kontrolnych i postępowaiach administracyjnych w zakresie obrotu materiałami budowlanymi w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego a Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·         Wykształcenie: średnie techniczne w kierunku budowlanym 

·         doświadczenie zawodowe: praca w administracji publicznej 

·         uprawnienia budowlane w min. ograniczonym zakresie

·         znajomość ustawy o wyrobach materiałów budowlanych, postepowania administracyjnego

·         prawo jazdy kat. B

·         Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych

·         Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego

·         Korzystanie z pełni praw publicznych

·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

·         doświadczenie zawodowe: praca w administracji architektoniczno - budowlanej lub w organach nadzoru budowlanego 

·         angielski na poziomie komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

·         Życiorys/CV i list motywacyjny

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

·         kopia uprawnień budowlanych

·         kopia prawo jazdy

·         Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

·         Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

·         Dokumenty należy złożyć do: 02 grudnia 2016 r.

·         Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

·         Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, 
80-874 Gdańsk 
ul. Na Stoku 50 

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne nie podpisane nie będą rozpatrywane, Kandydaci/Kandydatki nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie 2450 zł. brutto + dodatek stażowy 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1223
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2016-11-25 10:50:37
Treść wytworzył(a): Anna Nosidlak, 2016-11-21 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-11-25 10:49:55