Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.18.2016.NA 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik w Wydziale Wyrobów Budowlanych

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gdańsk

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
ul. Na Stoku 50 
80-874 Gdańsk


WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie urzędu oraz praca w terenie (kontrole). Możliwe wyjazdy służbowe na terenie Polski. Praca przy obsłudze komputera oraz urządzeń biurowych. Toalety nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak wind

ZAKRES ZADAŃ

·         Weryfikuje pod względem formalno-prawnym przedstawione przez podległych pracowników propozycje rozstrzygnięć administracyjnych oraz pism wychodzących w celu opracowania i przedłożenia ostatecznej propozycji bezpośredniemu przełożonemu.

·         Współuczestniczy na zasadach członka zespołu kontrolnego w inspekcjach i kontrolach zespołów wydziału w celu weryfikacji zgodności wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych z wymogami ustawy o wyrobach budowlanych

·         Przygotowuje propozycje rozstrzygnięć administracyjnych oraz pism wychodzących w celu opracowania i przedłożenia ostatecznej propozycji bezpośredniemu przełozonemu

·         Nadzoruje i koordynuje czynności kontrolne prowadzone przez podległych pracowników w celu zapewnienia zgodności z prawem i zapewnienia prawidłowości proceduralnej

·         Przygotowuje krótko i długo okresowe plany kontroli wyrobów budowlanych przeprowadzanych przez Wydział Wyrobów Budowlanych 

·         Przygotowuje projekty opinii o wyrobach budowlanych dla organów celnych 

·         Analizuje otrzymaną korespondencję oraz dokonuje dekretacji na członków wydziału w celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji zadań zespołu

·         Koordynuje przygotowanie przez pracowników wydziału sprawozdań z jego działalności dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej oraz zewnętrznej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·         Wykształcenie: wyższe budowlane lub prawnicze 

·         doświadczenie zawodowe: praca w organach administracji publicznej lub na rzecz organów administracji publicznej 

·         Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

·         Znajomość regulacji prawa prawa budowlanego, ustawy o wyrobach budowlanych, o systemie zgodności, norm technicznych, KPA 

·         Prawo jazdy kat. B

·         Umiejętność i doświadczenie kierowania zespołem

·         Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego

·         Korzystanie z pełni praw publicznych

·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

·         doświadczenie zawodowe: praca w organach administracji publicznej architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego w zakresie orzeczniczym lub inspekcyjno - kontrolnym 

·         język angielski na poziomie komunikatywnym 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

·         Życiorys/CV i list motywacyjny

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

·         kopia uprawnień budowlanych

·         kopia prawa jazdy

·         Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

·         Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

·         Dokumenty należy złożyć do: 25 grudnia 2016 r.

·         Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

·         Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
ul. Na Stoku 50 
80-874 Gdańsk 

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty nie kompletne, nie podpisane nie będą rozpatrywane. Kandydaci/ Kandydatki nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie docelowo ok 4200 zł brutto + dodatek stażowy. 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1103
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2016-12-13 10:50:18
Treść wytworzył(a): Anna Nosidlak, 2016-12-13 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-12-13 10:49:14