Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

do spraw: Stanowisko ds. obsługi sekretarskiej/ obsługi archiwum

WINB/ SOA

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gdańsk

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
ul. Na Stoku 50, 
80-874 Gdańsk


WARUNKI PRACY

Praca na zastępstwo. Praca w archiwum, praca biurowa w siedzibie urzędu. Praca przy obsłudze komputera oraz urządzeń biurowych. Kontakt z klientami zewnętrznymi. Toalety nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak wind 


 

ZAKRES ZADAŃ

 • Dokonuje archiwizacji akt wg poleceń przełożonego oraz prowadzi zakładowe archiwum w celu zapewnienia zgodnego z wymogami prawnymi przechowywania akt
 • Prowadzi rejestr i ewidencję pism wpływających i wychodzących z urzędu oraz rejestr upoważnień i pełnomocnictw w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie
 • Przygotowuje karty drogowe oraz dokonuje ich weryfikacji pod względem formalnym, wydaje bilety w celu wsparcia bieżącej pracy pracowników WINB
 • Prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania oraz ewidencję środków trwałych i pozostałych środków w celu wsparcia bieżącej pracy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom urzędu w celu wsparcia bieżącej pracy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Prowadzi ewidencję wyposażenia stanowisk pracy w celeu monitorowania potrzeb pracowników

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ogólne lub na dowolnym kierunku 
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w tym min. 6 miesięcy doświadczenia w pracy związanej z archiwizacją dokumentów 
 • bardzo dobra umiejętność obsługi systemu zarządzania obiegiem informacji i dokumentacji El-dok system
 • prawo jazdy kat. B i umiejętność kierowania pojazdami
 • obsługa urządzeń biurowych
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • angielski na poziomie komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28 grudnia 2016 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, 
  80-874 Gdańsk 
  ul. Na Stoku 50 

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne nie podpisane nie będą rozpatrywane, Kandydaci/Kandydatki nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie około 2100 zł brutto + dodatek stażowy 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1181
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2016-12-22 17:32:19
Treść wytworzył(a): Anna Nosidlak, 2016-12-22 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-12-22 17:31:47