Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent

do spraw: Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej, sekretarskiej

WINB/ SOA

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gdańsk

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

ul. Na Stoku 50,

80-874 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie urzędu. Praca przy obsłudze komputera oraz urządzeń biurowych. Kontakt z klientami

zewnętrznymi. Toalety nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak wind

ZAKRES ZADAŃ

Prowadzi rejestr i ewidencję pism wpływających i wychodzących z urzędu oraz rejestr upoważnień i pełnomocnictw w

celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie.

Przyjmuje i przedkłada korespondencję Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w celu

zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie.

Prowadzi terminarz spotkań, narad, przygotowuje spotkania z interesantami, w celu wsparcia bieżącej pracy

Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania oraz ewidencję środków trwałych i pozostałych środków w celu

wsparcia bieżącej pracy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom urzędu w celu wsparcia bieżącej pracy

Pomorskiego Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Dokonuje archiwizacji akt wg poleceń przełożonego w celu zapewnienia zgodnego z wymogami prawnymi

przechowywania akt.

Prowadzi ewidencję wyposażenia stanowisk pracy w celu monitorowania potrzeb pracowników.

Pomaga przy organizowaniu i przeprowadzaniu przetargów w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie ogólne lub na dowolnym kierunku

doświadczenie zawodowe: Prowadzenie sekretariatu i/lub kancelarii

bardzo dobra umiejętność obsługi systemu zarządzania obiegiem informacji i dokumentacji El-dok system

prawo jazdy kat. B i umiejętność kierowania pojazdami

obsługa urządzeń biurowych

komunikatywność

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

angielski na poziomie komunikatywnym, znajomość podstawowych zasad rachunkowości

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /

stażu pracy

kopia prawa jazdy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego

obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 26 marca 2017 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku,

80-874 Gdańsk

ul. Na Stoku 50

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co

najmniej 6%.

Oferty niekompletne, nie podpisane nie będą rozpatrywane. Kandydaci/Kandydatki nie zakwalifikowani do dalszego

etapu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie

około 2200 zł brutto + dodatek stażowy

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.