Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.17.2017.NA

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent prawno-administracyjny

w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gdańsk

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
ul. Na Stoku 50 
80-874 Gdańsk


WARUNKI PRACY

Praca biurowa, w razie konieczności kontrole i inspekcje w terenie 

ZAKRES ZADAŃ

·         Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji (w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć) w celu zapewnienia prawidłowego nadzoru instancyjnego nad rozstrzygnięciami organów I instancji

·         Rozpatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji - PINB w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi) w celu zapewnienia ochrony praworządności oraz interesu skarżących

·         Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB celem przedłożenia proponowanego stanowiska w sprawie bezpośredniemu przełożonemu 

·         Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowywanie projektu rozstrzygnięcia w sprawie

·         Współuczestniczy w przeprowadzeniu kontroli organów I instancji (kompleksowe, doraźne) w celu dokonania oceny w przedmiocie zgodności działania organów z obowiązującymi przepisami prawnymi 

·         Współuczestniczy w wizjach lokalnych w ramach postępowań administracyjnych II instancji oraz postępowań skargowych w celu ustalenia stanu faktycznego w przedmiotowych postępowaniach 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·         Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne 

·         doświadczenie zawodowe: 1 rok Praca w administracji publicznej 

·         Znajomość regulacji przepisów prawa budowlanego, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego oraz zasad postępowania przed sądami administracyjnymi

·         Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, 

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego

·         Korzystanie z pełni praw publicznych

·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

·         język angielski na poziomie komunikatywnym 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

·         Życiorys/CV i list motywacyjny

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

·         Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

·         Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

·         Dokumenty należy złożyć do: 17 września 2017 r.

·         Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

·         Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
ul. Na Stoku 50 
80-874 Gdańsk 

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne, nie podpisane nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie brutto wynosi około 2400 zł + wysługa lat. 

Proces rekrutacji składa się z III etapów: 
I etap - m.in. gromadzenie dokumentów aplikacyjnych i ich weryfikacja 
II etap - test merytoryczny 
III etap - rozmowa kwalifikacyjna 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:289
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2017-09-01 08:49:20
Treść wytworzył(a): Anna Nosidlak, 2017-09-01 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-09-01 08:48:46