Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego ogłasza zapytanie ofertowe o wartości  do 30.000 Euro , na wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej dotyczącej określenia stanu technicznego i sposobu wykonania naprawy,  w trybie przepisów art.66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. : Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm. ),  jazu żelbetowego 2J z drewnianą konstrukcją ramową obsługującą mechanizm opuszczania/podnoszenia szandorów, usytuowanego w km 0+260 rzeki Bukowiny, w miejscowości Kozin, dz. nr 14, obręb. Kozy, Gmina Czarna Dąbrówka,  Powiat  Bytów.

 

 

Termin wykonania opracowania – maksymalnie 30 dni kalendarzowych  od  dnia  podpisania  umowy.

 

Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest Pan  Zbisław Milewski  tel. (58) 305-19-71  lub 305-19-74, Wydział Inspekcji i Kontroli, Wojewódzki  Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk.

W postępowaniu może brać udział wykonawca który wykaże że, posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także aktualną przynależność do izby samorządu zawodowego.

 

Oferty w raz ceną oraz terminem wykonania ekspertyzy należy składać w Wojewódzkim  Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk,  w terminie do końca miesiąca  września  2017 roku.