Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent prawno-administracyjny

w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gdańsk

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

ul. Na Stoku 50

80-874 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Praca biurowa, w razie konieczności kontrole i inspekcje w terenie

ZAKRES ZADAŃ

Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji (w tym przygotowywanie

projektów rozstrzygnięć) w celu zapewnienia prawidłowego nadzoru instancyjnego nad rozstrzygnięciami organów I

instancji

Rozpatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji - PINB w tym przygotowywanie

projektów odpowiedzi) w celu zapewnienia ochrony praworządności oraz interesu skarżących

Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB celem

przedłożenia proponowanego stanowiska w sprawie bezpośredniemu przełożonemu

Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji

ostatecznych oraz przygotowywanie projektu rozstrzygnięcia w sprawie

Współuczestniczy w przeprowadzeniu kontroli organów I instancji (kompleksowe, doraźne) w celu dokonania oceny w

przedmiocie zgodności działania organów z obowiązującymi przepisami prawnymi

Współuczestniczy w wizjach lokalnych w ramach postępowań administracyjnych II instancji oraz postępowań

skargowych w celu ustalenia stanu faktycznego w przedmiotowych postępowaniach

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

doświadczenie zawodowe: 1 rok Łączne doświadczenie co najmniej 1 rok, w tym 3 miesiące w administracji

publicznej. Doświadczenie: staż lub umowa zlecenie, umowa o pracę.

Znajomość regulacji przepisów prawa budowlanego, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego oraz zasad

postępowania przed sądami administracyjnymi

Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

język angielski na poziomie komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /

stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego

obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 05 listopada 2017 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

ul. Na Stoku 50

80-874 Gdańsk

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co

najmniej 6%.

Oferty niekompletne, nie podpisane nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego etapu

rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie brutto

wynosi około 2400 zł + dodatek stażowy (maksymalnie 20%).

Proces rekrutacji składa się z III etapów:

I etap - m.in. gromadzenie dokumentów aplikacyjnych i ich weryfikacja

II etap - test merytoryczny

III etap - rozmowa kwalifikacyjna

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1045
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2017-10-25 11:30:27
Treść wytworzył(a): Anna Nosidlak, 2017-10-25 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-10-25 11:30:07