Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego

w Wydziale Inspekcji i Kontroli

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gdańsk

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

ul. Na Stoku 50

80-874 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Praca biurowa, kontrole i inspekcje w terenie (woj. pomorskie).

Stres związany z prowadzeniem kontroli i inspekcji w tym z nakładaniem mandatów.

ZAKRES ZADAŃ

Przeprowadza kontrole i inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów

budowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów

prawa budowlanego.

Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości WINB (I instancja) w przedmiocie przebiegu procesu

budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, jak i oddawania obiektów do użytkowania, w tym przygotowuje

projekty rozstrzygnięć administracyjnych w celu przekazania bezpośredniemu przełożonemu.

Przeprowadza kontrole w przedmiocie dopuszczania obiektów do użytkowania (na wniosek stron) w celu weryfikacji

stanu faktycznego w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego.

Przeprowadza kontrole dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu weryfikacji pod względem

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (weryfikacja uprawnień budowlanych uczestników procesu

budowlanego).

Prowadzi postępowania wyjaśniające przyczyny powstawania katastrof budowlanych (w tym przygotowuje projekty

rozstrzygnięć administracyjnych).

Uczestniczy w kontrolach kompleksowych, planowych oraz doraźnych organów I instancji (nadzoru budowlanego,

architektoniczno-budowlanych), celem zapewnienia nadzoru nad właściwą realizacją zadań Inspekcji.

Prowadzi postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych decyzjami zespołu.

Przeprowadza kontrole właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez

uczestników procesu budowlanego (w tym przygotowanie projektów i kierowanie wniosków o odpowiedzialność

zawodową do izb samorządu zawodowego).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie techniczne w kierunku budowlanym

doświadczenie zawodowe: 1 rok praca na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych albo w administracji

architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym.

Znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

Prawo jazdy kat.B.

Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych.

Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Przeszkolenie w zakresie stosowania metodyki kontroli i inspekcji.

Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /

stażu pracy

kopia prawa jazdy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego

obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 20 listopada 2017 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

ul. Na Stoku 50

80-874 Gdańsk

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co

najmniej 6%.

Oferty niekompletne, niepodpisane nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego etapu

rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie brutto

wynosi około 2.350 zł + dodatek stażowy (maksymalnie 20%).

Informujemy, że proces rekrutacji składa się z III etapów:

I etap - m.in. gromadzenie dokumentów aplikacyjnych i ich weryfikacja

II etap - test merytoryczny

III etap - rozmowa kwalifikacyjna

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z

niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,

• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,

• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej

nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać

w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również

cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

• są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów

międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na

terytorium Polski,

• ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w

sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające

obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:968
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2017-11-13 16:31:50
Treść wytworzył(a): Anna Nosidlak, 2017-11-09 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-11-13 16:31:31