Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent

do spraw: Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej, sekretarskiej

WINB/ SOA

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gdańsk

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

ul. Na Stoku 50,

80-874 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie urzędu. Praca przy obsłudze komputera oraz urządzeń biurowych. Kontakt z klientami

zewnętrznymi. Toalety nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak wind

ZAKRES ZADAŃ

Prowadzi rejestr i ewidencję pism wpływających i wychodzących z urzędu oraz rejestr upoważnień i pełnomocnictw w

celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie.

Przyjmuje i przedkłada korespondencję Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w celu

zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie.

Prowadzi terminarz spotkań, narad, przygotowuje spotkania z interesantami, w celu wsparcia bieżącej pracy

Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania oraz ewidencję środków trwałych i pozostałych środków w celu

wsparcia bieżącej pracy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom urzędu w celu wsparcia bieżącej pracy

Pomorskiego Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Dokonuje archiwizacji akt wg poleceń przełożonego w celu zapewnienia zgodnego z wymogami prawnymi

przechowywania akt.

Prowadzi ewidencję wyposażenia stanowisk pracy w celu monitorowania potrzeb pracowników.

Pomaga przy organizowaniu i przeprowadzaniu przetargów w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie ogólne lub na dowolnym kierunku

doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy Prowadzenie sekretariatu i/lub kancelarii

Umiejętność obsługi systemu zarządzania obiegiem informacji i dokumentacji El-dok system

Prawo jazdy kat. B i umiejętność kierowania pojazdami

Obsługa urządzeń biurowych

Komunikatywność

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Przeszkolenie w zakresie archiwizowania akt, prowadzenia archiwum

Język angielski na poziomie komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /

stażu pracy

kopia prawa jazdy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego

obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 01 grudnia 2017 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku,

80-874 Gdańsk

ul. Na Stoku 50

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co

najmniej 6%.

Oferty niekompletne, nie podpisane nie będą rozpatrywane. Kandydaci/Kandydatki nie zakwalifikowani do dalszego

etapu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie

około 2.100 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20%).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:965
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2017-11-20 09:45:27
Treść wytworzył(a): Anna Nosidlak, 2017-11-20 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-11-20 09:45:03