Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor nadzoru budowlanego

w Wydziale Inspekcji i Kontroli

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gdańsk

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

ul. Na Stoku 50

80-874 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Praca biurowa kontrole i inspekcje w terenie (woj. pomorskie).

Stres związany z prowadzeniem kontroli i inspekcji, w tym z nakładaniem mandatów.

ZAKRES ZADAŃ

Przeprowadza kontrole i inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów

budowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów

prawa budowlanego.

Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości WINB (I instancja) w przedmiocie przebiegu procesu

budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, jak i oddawania obiektów do użytkowania, w tym przygotowuje

projekty rozstrzygnięć administracyjnych w celu przekazania bezpośredniemu przełożonemu.

Przeprowadza kontrole w przedmiocie dopuszczania obiektów do użytkowania (na wniosek stron) w celu weryfikacji

stanu faktycznego w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego.

Przeprowadza kontrole dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu weryfikacji pod względem

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (weryfikacja uprawnień budowlanych uczestników procesu

budowlanego).

Prowadzi postępowania wyjaśniające przyczyny powstawania katastrof budowlanych (w tym przygotowuje projekty

rozstrzygnięć administracyjnych).

Uczestniczy w kontrolach kompleksowych, planowych oraz doraźnych organów I instancji (nadzoru budowlanego,

architektoniczno-budowlanych), celem zapewnienia nadzoru nad właściwą realizacją zadań Inspekcji.

Prowadzi postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych decyzjami zespołu.

Przeprowadza kontrole właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez

uczestników procesu budowlanego (w tym przygotowanie projektów i kierowanie wniosków o odpowiedzialność

zawodową do izb samorządu zawodowego).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe budowlane

doświadczenie zawodowe: 2 lata praca na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych albo w

administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym.

Znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

Prawo jazdy kat.B.

Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych.

Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej (mostowej, drogowej; kolejowej; hydrotechnicznej) lub instalacji

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń (telekomunikacyjnych; cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych; elektrycznych i elektroenergetycznych).

Przeszkolenie w zakresie stosowania metodyki kontroli i inspekcji.

Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /

stażu pracy

kopia prawa jazdy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego

obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 27 grudnia 2017 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

ul. Na Stoku 50

80-874 Gdańsk

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co

najmniej 6%.

Oferty niekompletne, niepodpisane nie będą rozpatrywane.

Kandydatki/kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone

będą komisyjnie zniszczone.

Proponowane wynagrodzenie brutto: około 2450 zł + dodatek stażowy. (maksymalnie 20%).

Proces rekrutacji składa się z III etapów:

I etap - m.in. gromadzenie dokumentów aplikacyjnych i ich weryfikacja

II etap - test wiedzy/ merytoryczny

III etap - rozmowa kwalifikacyjna

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:966
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2017-12-15 05:44:59
Treść wytworzył(a): Anna Nosidlak, 2017-12-15 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-12-15 05:44:36