Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 

Komunikat  do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z trwającym sezonem jesienno-zimowym.

 

Przypominam, że na  właścicielach  i  zarządcach  obiektów  budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego,  z wyjątkiem obiektów wielkopowierzchniowych w przypadku których należy wykonywać przedmiotowe kontrole  co najmniej  dwa razy w roku (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

 

W związku z trwającym  sezonem jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Zgodnie z przepisami, kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast kontrolę kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

 

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych.

 

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary.

 

Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

 

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

Natomiast  kto  nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym , użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa  użytkowania  obiektu  budowlanego,  podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności  albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

 

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Grzegorz Stosik

Gdańsk 24.01.2018r.