Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

 

Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.

 

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i w razie konieczności zapewnienie odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych bezpośrednio przy budynku.

 

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla osób wykonujących te prace, jak i dla samego budynku. Dlatego prace takie muszą być prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

 

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli obiektu budowlanego  lub niedopełnia  obowiązku  bezpiecznego   użytkowania   obiektu     każdorazowo  przy   wystąpieniu  niekorzystnych  czynników zewnętrznych  podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

 

 

Natomiast  kto  nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym , użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa  użytkowania  obiektu  budowlanego,  podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności  albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

 

W celu uniknięcia zagrożeń występujących w okresie zimowym, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.

 

 

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Grzegorz Stosik

Gdańsk 24.01.2018r.