Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
starszy specjalista
w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk

WARUNKI PRACY
Praca biurowa, w razie konieczności kontrole i inspekcje w terenie

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji (w tym przygotowywanie
 • projektów rozstrzygnięć) w celu zapewnienia prawidłowego nadzoru instancyjnego nad rozstrzygnięciami organów I instancji
 • Rozpatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji - PINB w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi) w celu zapewnienia ochrony praworządności oraz interesu skarżących
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB celem przedłożenia proponowanego stanowiska w sprawie bezpośredniemu przełożonemu
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowywanie projektu rozstrzygnięcia w sprawie
 • Współuczestniczy w przeprowadzeniu kontroli organów I instancji (kompleksowe, doraźne) w celu dokonania oceny w przedmiocie zgodności działania organów z obowiązującymi przepisami prawnymi
 • Współuczestniczy w wizjach lokalnych w ramach postępowań administracyjnych II instancji oraz postępowań skargowych w celu ustalenia stanu faktycznego w przedmiotowych postępowaniach

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe w kierunku budowlanym
 • Znajomość regulacji przepisów prawa dot. funkcjonowania tut.organu w tym prawa budowlaneg, norm technicznych, postępowwania administracyjnego, egzekucyjnego
 • Prawo jazdy kat. B (czynne)
 • Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
język angielski na poziomie komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 06 marca 2018 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.
Oferty niekompletne, nie podpisane nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego etapu
rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie brutto wynosi około 2400 zł + dodatek stażowy (maksymalnie 20%).
informujemy, że proces rekrutacji składa się z III etapów:
I etap - m.in. gromadzenie dokumentów aplikacyjnych i ich weryfikacja
II etap - test wiedzy/ merytoryczny
III etap - rozmowa kwalifikacyjna
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1053
Treść wprowadził(a): Anna Nosidlak, 2018-03-26 13:41:45
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-03-26 13:37:28