Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Inspektor

w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gdańsk

 

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

ul. Na Stoku 50

80-874 Gdańsk

 

WARUNKI PRACY

Praca biurowa, w razie konieczności kontrole i inspekcje w terenie

 

ZAKRES ZADAŃ

·         prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji (w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć) w celu zapewnienia prawidłowego nadzoru instancyjnego nad rozstrzygnięciami organów I instancji,

·         rozpatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji - PINB w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi) w celu zapewnienia ochrony praworządności oraz interesu skarżących,

·         przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB celem przedłożenia proponowanego stanowiska w sprawie bezpośredniemu przełożonemu,

·         prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowywanie projektu rozstrzygnięcia w sprawie,

·         współuczestniczy w przeprowadzeniu kontroli organów I instancji (kompleksowe, doraźne) w celu dokonania oceny w przedmiocie zgodności działania organów z obowiązującymi przepisami prawa,

·         współuczestniczy w wizjach lokalnych w ramach postępowań administracyjnych II instancji oraz postępowań skargowych w celu ustalenia stanu faktycznego w przedmiotowych postępowaniach.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·         wykształcenie: średnie techniczne w kierunku budowlanym,

·         znajomość regulacji przepisów prawa dot. funkcjonowania tut. Organu w tym prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego,

·         umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych

·         komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,

·         posiadanie obywatelstwa polskiego,

·         korzystanie z pełni praw publicznych,

·         nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

·         język angielski na poziomie komunikatywnym.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

·         życiorys/CV i list motywacyjny,

·         kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

·         oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

·         oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

·         oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

·         dokumenty należy złożyć do: 13 lipca 2018 r. Decyduje data: wpływu oferty do urzędu,

·         miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

ul. Na Stoku 50

80-874 Gdańsk

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

·         Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

·         Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

·         Administrator danych i kontakt do niego: Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Gdańsku 80-874, ul. Na Stoku 50 tel. +48 58 3051974

·         Kontakt do inspektora ochrony danych: Tomasz Nikodem, e-mail: dpo@gda.winb.gov.pl, tel. 509708329.

·         Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

·         Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Inspektor na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

·         Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców; Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowej. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Inspektor.

·         Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

·         Uprawnienia:

o   prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

o   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

o   Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co

najmniej 6%.

Oferty niekompletne, nie podpisane nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

 

Proponowane wynagrodzenie brutto wynosi około 2600 zł + dodatek stażowy (maksymalnie 20%).

 

Informujemy, że proces rekrutacji składa się z III etapów:

I etap - m.in. gromadzenie dokumentów aplikacyjnych i ich weryfikacja

II etap - test wiedzy/ merytoryczny

III etap - rozmowa kwalifikacyjna

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

W celu udziału w procesie rekrutacji, aplikacja musi zawierać nw. klauzulę:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Gdańsku 80-874, ul. Na Stoku 50 tel. 58 3051974,

moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektor. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1010
Treść wprowadził(a): Anna Nosidlak, 2018-07-03 08:45:09
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-07-03 08:44:29