Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ogłasza nabór na stanowiska

Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w powiatach woj. pomorskiego:

 • powiat nowodworski
 • powiat wejherowski


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • staż pracy min. 5 lat.

Wymagania pożądane;

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz kierowaniu zespołem,
 • znajomość obowiązujących przepisów i procedur w tym Prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych związanych,
 • samodzielność, dokładność, dyspozycyjność,
 • umiejętności menadżerskie.

Kandydaci winni przysłać do tut. Inspektoratu (mailem: sekretariat@gda.winb.gov.pl, bądź pocztą na adres 80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 50) zwięzłą informację zawierającą dane o: historii zatrudnienia, posiadanym wykształceniu i uprawnieniach budowlanych, posiadanym doświadczeniu w kierowaniu zespołami ludzkimi, posiadanych umiejętnościach oraz miejscu zamieszkania.

Należy podać powiat, którego aplikacja dotyczy.

Do aplikacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia i wymagany staż pracy.

Znak: SOA.2110.10.2018.NA

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże bez podania wymaganych danych osobowych udział w naborze nie będzie możliwy.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Gdańsku 80-874, ul. Na Stoku 50 tel. +48 58 3051974.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Tomasz Nikodem, e-mail: dpo@gda.winb.gov.pl, tel. 509708329.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców; Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowej.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko.
 • Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast., Prawo budowlaneg art. 86 ust. 1 zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1408
Treść wprowadził(a): Anna Nosidlak, 2018-10-08 14:24:16
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-10-08 14:23:30