Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

w Wydziale Inspekcji i Kontroli

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gdańsk

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

ul. Na Stoku 50

80-874 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Praca biurowa, kontrole i inspekcje w terenie (woj. pomorskie).

Stres związany z prowadzeniem kontroli i inspekcji, w tym z nakładaniem mandatów.

ZAKRES ZADAŃ

Uczestniczy w kontrolach i inspekcjach w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania

obiektów budowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami

przepisów prawa budowlanego.

Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości WINB (I instancja) w przedmiocie weryfikacji

prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych, w tym przygotowuje projekty

rozstrzygnięć administracyjnych w celu przekazania bezpośredniemu przełożonemu.

Uczestniczy w kontrolach oraz przygotowuje projekty rozstrzygnięć w przedmiocie dopuszczania obiektów do

użytkowania (na wniosek stron) w celu weryfikacji stanu faktycznego (min. weryfikacja dokumentów) w zakresie

zgodności z przepisami prawa budowlanego.

Przeprowadza kontrolę dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu ich weryfikacji pod względem

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (weryfikacja uprawnień budowlanych uczestników procesu

budowlanego).

Współuczestniczy w prowadzeniu postępowań wyjaśniających przyczyny powstawania katastrof budowlanych (w tym

przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych) w celu uporządkowania i zabezpieczenia obiektu

budowlanego.

Dokonuje archiwizacji akt celem przekazania do archiwum zakładowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie techniczne w kierunku budowlanym

Znajomość regulacji przepisów prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego,

egzekucyjnego.

Czynne prawo jazdy kat. B

Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych.

Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

język angielski na poziomie komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego

obywatelstwa

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 07 września 2018 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

ul. Na Stoku 50

80-874 Gdańsk

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie

będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w

Gdańsku 80-874, ul. Na Stoku 50 tel. +48 58 3051974.

Kontakt do inspektora ochrony danych: Tomasz Nikodem, e-mail: dpo@gda.winb.gov.pl, tel. 509708329.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu

rekrutacji na stanowisko Inspektor na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców; Pani/Pana dane osobowe nie będą

przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowej. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych

jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko

Inspektor.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego

kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia

danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008

r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też

profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co

najmniej 6%.

Oferty niekompletne, nie podpisane nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego etapu

rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

W celu udziału w procesie rekrutacji, aplikacja musi zawierać nw. klauzulę:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Gdańsku 80-874, ul. Na Stoku 50 tel. 58 3051974,

moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektor. Powyższa zgoda została

wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Proponowane wynagrodzenie brutto wynosi około 2.600 zł + dodatek stażowy (maksymalnie 20%).

Proces rekrutacji składa się z III etapów:

I etap - m.in. gromadzenie dokumentów aplikacyjnych i ich weryfikacja

II etap - test merytoryczny

III etap - rozmowa kwalifikacyjna

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:961
Treść wprowadził(a): Anna Nosidlak, 2018-09-17 15:12:38
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-09-17 15:11:50