Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 

Wojewódzki inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

ul. Na Stoku 50

80-874 Gdańsk

NIP 583-25-70-443,

Tel. 58 305 19 79, 58 305 19 74 fax. wew. 35

e-mail: sekretariat@gda.winb.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy: SOA.272.1.2019.MS                                                                               Gdańsk, 12.08.2019 r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie badań próbek wyrobów budowlanych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przekazuję informację w zakresie określonym w art. 86 ust. 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

1.Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 115 860,12 zł

2.Do 12 sierpnia br., do godziny 12:00 wpłynęły oferty od następujących Wykonawców:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Nr części zamówienia, na którą została złożona oferta

Kryterium oceny oferty

Cena ofertowa brutto (100%)

1

GRYFITLAB Sp. z o.o. ul. Prosta 2, Łozienica, 72-100 Goleniów

12

22 140,00 zł

2

CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A., ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk

12

22 140,00 zł

3

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ INSTYTUT BADAWCZY  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

1

5 659,00 zł

2

21 771,00 zł

5

14 317,00 zł

6

31 611,00 zł

7

3 444,00 zł

8

13 161,00 zł

10

3 321,00 zł

14

11 808,00 zł

15

51 905,00 zł

4

INSTYTUT ENERGETYKI INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ TECHNIKI GRZEWCZEJ I SANITARNEJ W RADOMIU, ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

13

7 380,00 zł

5

TPA Sp. z o.o., ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków

16

4 001,70 zł

6

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT BADAWCZY, ul. RACJONALIZACJI, nr 6/8,  02-673 WARSZAWA, Oddział Zamiejscowy w Katowicach al. W. Korfantego 193A, 40-157 Katowice

2

15 285,24 zł

15

20 396,50 zł

7

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW INSTYTUT BADAWCZY, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

1

4 280,40 zł

4

3 148,80 zł

7

1 476,00 zł

8

Sieć Badawcza Łukasiewicz INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,  INSTYTUT BADAWCZY, ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa 

2

10 973,00 zł

5

11 623,50 zł

10

2 605,14 zł

14

4 305,00 zł

16

10 475,00 zł

9

 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. ul. Kłobucka 23A
02-699 Warszawa

2

13 517,70 zł

3

6 706,70 zł

4

4 397,25 zł

15

30 135,00 zł

10

AG-CEL LABORATORIUM P.RYDYGIER, I.TRZYNSKI SPÓŁKA JAWNA Pawłówko, ul. Bydgoska 14, 89-620 Chojnice

3

870,00 zł

4

445,00 zł

5

730,00 zł

10

1 250,00 zł

14

5 920,00 zł

16

6 546,00 zł

 

 

 

 

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego ww. informacji, są zobowiązani do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy ( wzór do załącznika nr 3 do SIWZ).

Wraz ze złożeniem oświadczenia  Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

Zamówienie stanowi realizację projektu „Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2019-2020” o numerze POIS.10.01.00-00-0700/19 w ramach działania 10.1 oś priorytetowa X „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

 

ZAŁĄCZNIKI:

SOA.272.1.2019.MS - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1235
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2019-08-12 16:36:47
Treść wytworzył(a): Paulina Juwa, 2019-08-12 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-08-12 16:35:18