Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Deklaracja dostępności


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.gda.winb.gov.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2005-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-03.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacje w przygotowaniu.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-07.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Gulczyńska, adres poczty elektronicznej sekretariat@gda.winb.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58/ 305 19 71 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Wejście do budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku odbywa się schodami na poziom parteru budynku od strony ul. Na Stoku. schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, Budynek nie posiada również podjazdów dla wózków. Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych., Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się portiernia, na ścianie na wprost od wejścia znajduje się tablica informacyjna. Poszczególne wydziały Inspektoratu mieszczą się na parterze, I piętrze i II piętrze budynku. W budynku brak windy. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz pętli indukcyjnych. systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, • toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i pomieszczeń inspektoratu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. • Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika inspektoratu po wcześniejszym umówieniu terminu i miejsca spotkania. Ponadto dostęp architektoniczny zapewnia się w siedzibie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.


Dostępność do tłumacza języka migowego


Dostępność tłumacza migowego - jedynie na wniosek, po dokonaniu uzgodnień z koordynatorem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.