Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

I n f o r m a c j a


Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku informuje, iż dostępne na tej stronie internetowej druki, a mianowicie:

nie są wzorami obowiązującymi a stanowią jedynie formularze informacyjne, zawierające zakres informacji i danych niezbędnych organowi nadzoru budowlanego do przeprowadzenia postępowania wynikającego z przepisów Prawa budowlanego.

Dostarczenie wypełnionych w/w druków do tut. organu w formie zaproponowanej w w/w dokumentach przyczyni się do usprawnienia procesu przeprowadzenia właściwej procedury administracyjnej w poszczególnych sprawach.