Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.


Wszystkie sprawy przesyłane drogą pocztową, faxem bądź dostarczane bezpośrednio do sekretariatu Inspektoratu są rejestrowane w Dzienniku Korespondencji. Następnie zostają przekazane Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, po czym zgodnie z dyspozycją zostają przekazane do odpowiedniej komórki organizacyjnej.
W przypadku skarg i wniosków istnieje również możliwość składania ich w formie ustnej do protokołu.
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.Nr 5, poz. 46).
W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie) lub odpowiedzi na pismo.
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego - załatwienie sprawy następuje w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym terminie sprawa nie może być załatwiona, organ informuje strony o przyczynach zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy. Opłata skarbowa-zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 22, poz. 1635). 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się na podstawie:
• Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity, z późn. zm.).
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. z Nr 161, poz. 1109, z późn. zm.).
• Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
• Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).