Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, kod pocztowy 80-874, adres e-mail: sekretariat@gda.winb.gov.pl, tel. 58 305 19 74

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 RODO w celu realizacji zadań ustawowych wynikających z przepisów Prawa Budowlanego i innych przepisów określających kompetencje i tryb postępowania Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, to: adres korespondencyjny 80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 50, adres e-mail: dpo@gda.winb.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do żądania cofnięcia zgody oraz do przenoszenia danych,.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

W przypadku gdy dane są przekazywane przez osobę, której dane dotyczą, to wówczas podanie danych przez Panią/Pana jest niezbędne w celu właściwej realizacji zadań i obowiązków WINB.

 

W sytuacji, gdy dane pochodzą z innego źródła, źródłem tym jest pismo osoby trzeciej*/rejestry*/nie dotyczy*.

 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, chyba że dane będą wykorzystane w celu realizacji zadań ustawowych Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i w trakcie tego postępowania będą musiały zostać włączone inne podmioty.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 

*) niepotrzebne skreślić