Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku informuje o sposobach doręczania dokumentów elektronicznych.

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych -
wspólne dla wszystkich niżej wymienionych metod doręczania:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego w formacie XAdES (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
2. Akceptowalne formaty załączników:

 • .doc, .docx, .rtf dla MS Word,
 • .xls, .xlsx dla MS Excel,
 • .txt dokument tekstowy,
 • .gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,
 • .pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
 • .zip pliki skompresowane w formacie ZIP,
 • .rar pliki skompresowane w formacie RAR,
 • .ppt dla MS PowerPoint,
 • .odt edytor tekstu OpenOffice Writer,
 • .ods arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc,
 • .odp program do tworzenia prezentacji OpenOffice Impress (odpowiednik programu PowerPoint).

3. Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymogów - nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku i nie zostaną podjęte czynności związane z załatwieniem sprawy.

 

Metody doręczania dokumentów elektronicznych do
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

I. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 

 ePuap 

 http://www.epuap.gov.pl/ 

Adres skrytki ePUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku:

/PWINB/skrytka