Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wniosek o udostępnienie informacji


Udostępnianie informacji publicznej następuje w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) .

Udostępnieniu podlegają, w zakresie dotyczącym Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, informacje o:

 • zamierzeniach Inspektoratu,
 • programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
 • statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach Inspektoratu,
 • organach i osobach sprawujących w Inspektoracie funkcje i ich kompetencjach,
 • majątku, którym dysponuje Inspektorat,
 • zasadach funkcjonowania Inspektorat, w tym: o trybie jego działania, o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
 • danych publicznych, w tym: o treść i postać dokumentów urzędowych (w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć oraz dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających), o stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.


Udostępnianiu nie podlegają:

 • dane osobowe,
 • informacje niejawne,
 • tajemnice chronione ustawowo,
 • informacje chronione ze względu na: prywatność osoby fizycznej; tajemnicę przedsiębiorcy (z wyjątkiem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji), chyba że osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.