Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

DANE WNIOSKODAWCY Nazwisko i Imię / Jednostka: ............................................................................
Nr PESEL /REGON:.............................................
Adres: ...............................................................
Nr telefonu: ..................................                                                                               Wojewódzki Inspektorat 
                                                                          Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
                                                                                                   ul. Łąkowa 37/38
                                                                                                  80-769Gdańsk.WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: ........................................................................................................
........................................................................................................ SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*                                            dostęp do przeglądania informacji w urzędzie
                                            kserokopia 
                                            pliki komputerowe RODZAJ NOŚNIKA:
                                                                                 dyskietka 3,5 
                                                                                 CD-ROMFORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
 Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres: .............................................................................................
 Przesłanie informacji pocztą pod adres:**
.............................................................................................
 Odbiór osobiście przez wnioskodawcę
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. .Nr 133 poz 883.z późn. zm.) 
                                                                                ...............................................................................................
                                                                             Miejscowość, data, podpis wnioskodawcy
Uwagi: * proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem ** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej