Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

WOP.771.2.26.2021.OK

Gdańsk, 2021-06-16

                        

 

OGŁOSZENIE

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego ogłasza pisemny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego w postaci 
samochodu  służbowego 
Renault Thalia

 

  1. Nazwa i siedziba jednostki

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 80-874 Gdańsk 
ul. Na Stoku 50.

  1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu 

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Gdańsku 80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 50. Otwarcie ofert nastąpi 
w dniu 01.07.2021 o godzinie 10.00 .

  1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy 
    majątku ruchomego.

Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie 
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 50, w dni robocze od 7:45 - 15:45 po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem 
telefonu. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest: 

Jacek Lipiński tel. (58) 305 19 71

 

4.  Rodzaj i typ sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego

a)marka i rodzaj pojazdu: Renault Thalia, osobowy,

b)nr rejestracyjny: GD 0204C. 

c)numer identyfikacyjny VIN: VF1LB0BC531706148

d)silnik: pojemność 1390cmo mocy 72KW (98KM)

e)nadwozie: sedan, 4 drzwiowe, w kolorze granatowym, przystosowane do przewozu 
5-ciu osób łącznie z kierowcą,

f)rok produkcji: 2004, 

g)minimalna masa własna pojazdu bez obciążenia: 1055kg 

h)pojemność zbiornika paliwa: 45l

i)rodzaj skrzyni biegów: manualna, 5-cio biegowa, na przednią oś,

j)minimalna pojemność bagażnika ( rozłożone siedzenia): 500l

k)średnie zużycie paliwa: 7,5l/100km w cyklu mieszanym,

l)przebieg pojazdu: 183 000 km

m)wyposażony w radio,

n)opony wielosezonowe,

o)wymieniony układ wydechowy.

 

5.     Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny tj. w kwocie 380zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy sprzedającego: 
Narodowy Bank Polski 87 1010 1140 0170 4022 3100 0000. Kwota wadium winna być w dyspozycji WINB (na koncie) w terminie najpóźniej w dniu 01.07.2021 do godz. 10.00 Liczy się data i godzina wpływu wadium na podany rachunek nie zaś data i godzina 
wykonania przez oferenta dyspozycji przelewu. 

 

6.     Cena wywoławcza sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego - ………3800………zł

 

7.     Wymagania jakim powinny odpowiadać oferty

Oferta złożona w toku przetargu winna być formie pisemnej na druku załącznika nr 1 do ogłoszenia i zawierać przede wszystkim: 

a)     imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) oferenta,

b)    oferowaną cenę,

c)     oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d)    dowód wniesienia wadium,

e)     oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.

 

8.      Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie umieścić dopisek:

 

„OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP SAMOCHODU RENAULT THALIA”

 

Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby sprzedającego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk, do dnia 01.07.2021 do godz. 10.00 w Kancelarii. 

 

Termin związania ofertą: 30 dni. 

 

9.     Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

 

10.Inne informacje:

a)    Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
19 lutego 2021r. (Dz.U. 2021 poz. 578) w sprawie szczegółowego sposobu 
gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, 

b)    Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,

c)    warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty i wniesienie wadium,

d)    wadium musi być wniesione wyłącznie na konto podane w pkt. 5,

e)    wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,

f)     wadium poniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,

g)    wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: 

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy,

h)    komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
oferenta, który nie wniósł wadium, 

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są one 
           niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień 
           mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

i)     o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

11.Termin zawarcia umowy sprzedaży

 

Zawarcie umowy sprzedaży z oferentem nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po 
zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia i wpłynięcia określonej w umowie kwoty na
podane wyżej konto WINB.  Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez kupującego ceny nabycia.

 

        Zastrzeżenie:

1.Sprzedający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,

2.Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują taką samą cenę. 

         

Ogłoszenie 16.06.2021.pdf

        Załączniki:

1.Zał nr 1 Formularz ofertowy.doc

2.Umowa sprzedaży Thalia.doc

3.Zdjęcia samochodu. 

   Renault Thalia Fotografia 1  Renault Thalia Fotografia 2  Renault Thalia Fotografia 3  Renault Thalia Fotografia 4