Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

ZAMÓWIENIE NR SOA.272.4.2021.PW

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji – Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Zapraszamy do złożenia ofert drogą pocztową bądź drogą elektroniczną: ePUAP, 
e-mail: sekretariat@gda.gov.pl.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty 
w przypadku przekroczenia szacowanych środków, rażąco niskiej ceny bądź braku oferty spełniającej koniecznie wymagania.

Niniejsze ogłoszenie, a także jego warunki mogą być zmienione przez Zamawiającego do czasu upłynięcia terminu składania ofert. W przypadku dokonania istotnej zmiany Zamawiający wydłuży termin składania ofert.

Zamawiający dopuszcza składanie pytań najpóźniej do 1 dnia przed upłynięciem terminu składania ofert jedynie drogą mailową – paulina.juwa@gda.winb.gov.pl.

 

ZAMÓWIENIE NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w siedzibie  Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 
80-374 Gdańsk.

 

Ogólne warunki świadczenia usług:

 1. Usługa świadczenia kompleksowej obsługi prawnej będzie realizowana 
  w postaci telefonicznej, zdalnej bądź on-line, a także w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku co najmniej raz w tygodniu w wymiarze 6 godzin (w godzinach pracy urzędu 7.45 – 15.45) w terminach ustalanych z Zamawiającym. W szczególnych 
  i awaryjnych przypadkach usługa może być świadczona na wezwanie Zamawiającego.
 2. Usługi rozliczane są na koniec miesiąca po każdym miesięcznym świadczeniu usług.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Świadczenie pomocy prawnej WINB w Gdańsku w postaci telefonicznej, zdalnej bądź on-line, a także w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Gdańsku w terminach ustalanych z Zamawiającym, według jego potrzeb w dniach i godzinach pracy Zamawiającego (w godzinach pracy urzędu 7.45 – 15.45), a w sytuacjach awaryjnych również poza godzinami pracy Zamawiającego, bezpośrednio przez jednego radcę prawnego lub adwokata wskazanego w ofercie jako osoba, która ma realizować świadczenie. Świadczenie pomocy prawnej obejmuje w szczególności:

 1. przygotowywanie opinii pisemnych,
 2. reprezentacja PWINB i WINB w procesach przed sądami administracyjnymi, cywilnymi i karnymi,
 3. sporządzanie skarg kasacyjnych od wyroków WSA,
 4. stawiennictwo na rozprawach przed WSA w Gdańsku i NSA (w przypadku stawiennictwa przed NSA przysługuje dodatkowo zwrot kosztów przejazdu 
  i w uzasadnionych przypadkach noclegu),
 5. przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń wyjazdowych (bądź w formie on-line) dwa razy w roku dla pracowników WINB i PINB z województwa pomorskiego (szkolenia odbywają się na terenie województwa pomorskiego, nie przewiduje się dodatkowych świadczeń z tytułu pokrycia kosztów dojazdu na szkolenie),
 6. informowania organu o bieżących zmianach ustaw będących w zakresie kompetencji WINB w Gdańsku tj. Prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Konieczne wymagania:

Zamówienie udzielone może być Wykonawcy, który osobiście posiada zdolność zawodową lub będzie dysponować na etapie realizacji umowy jedną osobą zdolną do realizacji zadań objętych przedmiotem zamówienia, która:

 1. posiada uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy 
  o radcach prawnych albo prawa o adwokaturze, posiada tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata lub działa jako prawnik zagraniczny pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. posiada minimum dwuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej świadczonej jako radca prawny lub adwokat na rzecz organu nadzoru budowlanego lub organu administracji architektoniczno-budowlanej,
 3. w przypadku niemożności realizacji zamówienia (urlopy, zwolnienia chorobowe) Wykonawca zapewni zastępstwo o nie niższym standardzie.

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia (załącznik nr 2) i wykazu osób (załącznik nr 3).

 

Wymaganie dodatkowe:

wniosła w imieniu organu nadzoru budowlanego lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert przynajmniej 10 skarg kasacyjnych przy braku skarg odrzuconych.

 

Warunki zmiany lub zerwania umowy

Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy oraz zmiany danych teleadresowych.

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy:

 • Ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy – wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT,
 • Podmiot świadczący usługę przystąpi do innego podmiotu lub dojdzie do jego przekształcenia w okresie trwania umowy.

Dopuszcza się możliwości rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, w wypadkach określonych w umowie lub przepisach prawa, w tym także gdy Zamawiającemu nie zostaną przyznane środki na sfinansowanie części lub całości zmian lub wystąpiłaby istotna zmian okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą.

Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 4 – „Wzór umowy” do ogłoszenia.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

 

Kryterium oceny ofert:

 • cena – 40%,
 • doświadczenie, jakość, wartość merytoryczna, dyspozycyjność – 60 %.

 

Ocena ofert:

Oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów, w następujących kategoriach:

 1. doświadczenie w obsłudze prawnej świadczonej jako radca prawny lub adwokat na rzecz organu nadzoru budowlanego lub organu administracji architektoniczno-budowlanej (w razie potrzeby potwierdzone zaświadczeniem ze wskazaniem należytego wykonywania usługi):
 2. 2 lata – 0 punktów, jest to minimalne doświadczenie warunkujące możliwość udziału w postępowaniu,
 3. > 2 lata, ale ≤ 5 lat – 15 punktów,
 4. > 5 lat, ale ≤ 10 lat – 35 punktów,
 5. > 10 lat – 50 punktów.

Uwzględniane będzie wyłącznie doświadczenie osoby wskazanej jako faktycznie realizująca pomoc prawną.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji oświadczeń dotyczących doświadczenia.

 1. wykazanie się wniesieniem w imieniu organu nadzoru budowlanego lub organu administracji architektoniczno-budowlanej przez osobę wskazaną jako mająca faktycznie świadczyć pomoc prawną w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert przynajmniej 10 skarg kasacyjnych przy braku skarg odrzuconych – 10 punktów.
 2. cena za cały rok świadczenia usługi w kwocie brutto –> max 40 punktów ustalone jak niżej

 cena ofert badanej w zł

 – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania ofert pod kątem rażącego zaniżenia ceny w sposób zagrażający należytemu wykonaniu usługi.

 

Wykluczenia

W przypadku, gdy złożona oferta wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, a w przypadku obsługi prawnej mogłoby mieć to istotny wpływ na faktycznie świadczenie usługi – Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w celu udokumentowania, że nie jest to rażąco niska cena. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy oceniony najwyżej Wykonawca na wezwanie wynikające z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp nie przedłoży w zakreślonym terminie dokumentów lub oświadczeń wymaganych w treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zastosuje regulację wskazaną w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Gdy nie zostaną wypełnione przez tego Wykonawcę wymagania wynikające z zapisów ustawy i niniejszego ogłoszenia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.

Gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wykluczony 
z postępowania w oparciu o opis wskazany wyżej i gdy nie będą miały miejsce okoliczności dające podstawę do unieważnienia całego postępowania, Zamawiający spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i których Wykonawcy nie podlegali wykluczeniu na tym etapie postępowania dokona ponownej punktacji ofert w oparciu o ww. kryteria.

Jeżeli:

 • nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca wykluczeniu,
 • najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • Zamawiającemu nie zostały przyznane środki na sfinansowanie części lub całości przedmiotu zamówienia,
 • postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej; 

Zamawiający zastrzega sobie możliwości unieważnienia postępowania bez wybrania Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w tekście oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych.

Zamawiający w trakcie analizy i oceny ofert może wystąpić do Wykonawcy pisemnie (e-mailowo) o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na prawidłową ocenę Wykonawca złoży pisemnie (e-mailowo) niezbędne wyjaśnienia w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi na wezwanie skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 roku.

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro, w związku z czym sposób przeprowadzenia postępowania jest zgodny z regulaminem wewnętrznym Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

 

Miejsce ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym Zamawiającego, który jest załącznikiem nr do niniejszego Zamówienia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej bądź papierowej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić bądź wycofać ofertę.

Oferty złożone po terminie nie będą analizowane, zostaną zniszczone.

Wykonawca jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu złożenia ofert.

Wykonawca składa:

 1. wypełniony i podpisany formularz oferty Zamawiającego (załącznik nr 1),
 2. oświadczenie (załącznik nr 2),
 3. wykaz osób (załącznik nr 3),
 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej z określeniem przedmiotu działalności oraz wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, wystawionym nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
 5. umowę spółki w przypadku gdy z dokumentu określonego w pkt. 5 nie wynika sposób reprezentacji Wykonawcy.

 

 

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert: 

 1. W siedzibie Zamawiającego w Gdańsku 80-374, ul. Na Stoku 50, skrzynka podawcza, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, (7.45 – 15.45) 
 2. Skrzynka podawcza ePUAP,
 3. Adres e-mail: sekretariat@gda.winb.gov.pl,

nie później niż do 3 stycznia 2022 r. 

 

W przypadku pytań: 

- proszę o kontakt: 

·       tel. 509 708 329

·       e-mail: paulina.juwa@gda.winb.gov.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Załączniki do postępowania: