Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 

80-874 Gdańsk Na Stoku 50 

Ogłoszenie nr 108413 / 14.10.2022 

Referent

w Wydziale Inspekcji i Kontroli 

#administracja publiczna #obsługa sekretarska

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etat: 1

Miejsce pracy: Gdańsk

Ważne do 24.10.2022

 

Czym będzie się zajmować osoba na tym stanowisku: 

 1. Prowadzi obsługę sekretarską wydziału, a jeśli potrzeba, wspiera sekretariat Inspektoratu, w tym obsługę pracowników
 2. prowadzących zadania w ramach zadań programu PT POIiŚ i CEF
 3. Porządkuje i przygotowuje dokumenty, które mają być zdane do archiwum zakładowego.
 4. Przygotowuje metryki spraw, aktualizujące je na bieżąco.
 5. Prowadzi ewidencje i przygotowuje dane statystyczne zleconych przez Naczelnika Wydziału
 6. Przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom urzędu w celu wsparcia bieżącej pracy wydziału.
 7. Prowadzi rejestr i ewidencję pism wpływających i wychodzących z wydziału/ urzędu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie. 

Kogo poszukujemy – wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok Praca w kancelarii/sekretariacie.
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi systemu zarządzania obiegiem informacji i dokumentacji El-dok.
 • Znajomość pakietu MS Office, komunikacji internetowej.
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

 

Dodatkowym atutem będzie 

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – B2. 

 

Co oferujemy 

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy.
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników 

 

Dostępność 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Warunki pracy

Praca biurowa, stres związany z obsługą petentów.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Oferty niekompletne, nie podpisane nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostaną powiadomieni.

W celu udziału w procesie rekrutacji, aplikacja musi zawierać nw. klauzulę: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO: oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Gdańsku 80-874, ul. Na Stoku 50 tel. 58 3051974, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Proces rekrutacji składa się z III etapów:

 • I etap - m.in. gromadzenie dokumentów aplikacyjnych i ich weryfikacja
 • II etap - test merytoryczny
 • III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne) 

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

 

Aplikuj do: 24 października 2022 

Aplikuj mailowo na adres: sekretariat@gda.winb.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 108413 / 14.10.2022. Lub w formie papierowej na adres: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 58 305-19-71 lub mailowego na adres: sekretariat@gda.winb.gov.pl 

Dokumenty należy złożyć do: 24.10.2022
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze 

Przetwarzanie danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Administrator danych i kontakt do niego: Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Gdańsku 80-874, ul. Na Stoku 50 tel. +48 58 3051974.
Kontakt do inspektora ochrony danych: Tomasz Nikodem, e-mail: dpo@gda.winb.gov.pl
Cel przetwarzania danych: 

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody; Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców; Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowej. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. 

Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

Uprawnienia: 

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 4. prawo do usunięcia danych osobowych; 

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, 

podany powyżej; 

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa). 

Podstawa prawna przetwarzania danych: 

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane 

Wzory oświadczeń 

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej-PDF-399KB