Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

80-874 Gdańsk Na Stoku 50

 

Starszy Specjalista

do spraw obsługi informatycznej i ochrony danych osobowych (SOA)

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy

Gdańsk ul. Na Stoku 50

Ważne do 24 grudnia 2022

 

Czym będzie się zajmować osoba na tym stanowisku:

 • Obsługą informatyczną Inspektoratu, m.in. poprzez wdrażanie nowych systemów informatycznych, ochrona danych w systemach informatycznych, instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania, zarządzanie kontami użytkowników w systemach informatycznych, rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników (aplikacyjnych, sprzętowych i sieciowych), utrzymanie ciągłości pracy użytkowników systemu poprzez zapewnienie wsparcia technicznego.
 • Pełnieni funkcję Inspektora Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Prowadzi nadzór nad serwisem i oprogramowaniem sprzętu użytkowników oraz współpraca z serwisami zewnętrznymi.
 • Organizuje i prowadzeni postępowania w zakresie zakupów związanych z informatyzacją Inspektoratu.
 • Sprawuje nadzór nad technologiczną prawidłowością użytkowania systemów informatycznych.
 • Prowadzeni Biuletyn Informacji Publicznej oraz obsługę strony internetowej Inspektoratu.

 

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe Praca jako administrator systemów informatycznych, administrator sieci, Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 • Umiejętność obsługi i administracji rządowych systemów informatycznych (m.in. EZD, e-PUAP, PUE ZUS, PZ).
 • Umiejętność obsługi i administracji systemów informatycznych GUNB.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi i administracji systemu zarządzania obiegiem informacji i dokumentacji El-dok.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1.

 

Co oferujemy

 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Dodatkowe informacje

 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Proces rekrutacji składa się z III etapów:

 • I etap - m.in. gromadzenie dokumentów aplikacyjnych i ich weryfikacja
 • II etap - test merytoryczny
 • III etap - rozmowa kwalifikacyjna.
 • Pracę możesz rozpocząć od: 2023-01-02

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Certyfikat/ zaświadczenie/ oświadczenie potwierdzające umiejętność obsługi i administracji rządowych systemów informatycznych (m.in. EZD, e-PUAP, PUE ZUS, PZ).
 • Certyfikat/ zaświadczenie/ oświadczenie potwierdzające umiejętność obsługi i administracji systemów informatycznych GUNB.
 • Certyfikat/zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające bardzo dobrą znajomość obsługi i administracji systemu zarządzania obiegiem informacji i dokumentacji El-dok.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Certyfikat/oświadczenie dot. znajomości języka obcego.

 

Aplikuj do: 24 grudnia 2022

Aplikuj mailowo na adres: sekretariat@gda.winb.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 112349 / 14.12.2022. Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, 80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 50

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (58) 305-19-71 lub mailowego na adres: sekretariat@gda.winb.gov.pl

 

Dokumenty należy złożyć do: 24.12.2022

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Gdańsku 80-874, ul. Na Stoku 50, tel. +48 58 3051974.

Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: dop@gda.winb.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody; Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców; Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowej. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,

podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Wzory oświadczeń