Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 

OBWIESZCZENIE NR 3/2023 z dnia 14.07.2023 r.

 

Działając na podstawie art. 49 § 1 i art. 49a ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. poz. 775 z 2023 r.)

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

podaje do publicznej wiadomości:

 

informację dotyczącą prowadzonego w WINB w Gdańsku postępowania odwoławczego nr WOP.7721.73.2023.TA od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach nr PINB.5170.87.2022.2023.AL z dnia 09.03.2023 r.– dotyczącej obiektu budowlanego na terenie dz. nr 224/5 obręb ewidencyjny Wdzydze, gmina Kościerzyna.

 

W trakcie ww. postępowania do tut. organu wpłynął dodatkowy materiał dowodowy – 
z przeprowadzonej przez PINB  dodatkowej kontroli w sprawie.

 

W oparciu o art. 10 Kpa - informuję, że:

- strony mają możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym w ww. sprawie, 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia - w siedzibie tut. organu tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, przy ul. Na Stoku nr 50 w Gdańsku,

- zapoznanie się z materiałem dowodowym - może nastąpić po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem tel. + 58 305 19 71 (nr sprawy: WOP.7721.73.2023.TA)

- po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o dotychczas zebrany materiał dowodowy.

 

Przed uzyskaniem dostępu do materiału dowodowego strona postępowania lub jej pełnomocnik powinny okazać dokumenty potwierdzające tożsamość. 

 

Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 Kpa – w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art. 41 § 1 Kpa).

 

Stosownie do art. 36 § 2 Kpa informuję – informuję, że nowy termin załatwienia 
ww. sprawy nastąpi do dnia 29 grudnia 2023 r.

 

Zgodnie z art. 37. Kpa:

§ 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

 

Informuje się, że zgodnie  z art. 49 § 2 Kpa, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

- Tablica ogłoszeń Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

 

 

 

 

Treść obwieszczenia:

Obwieszczenie nr 3/2023 z dnia 14.07.2023