Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Lp.WyszczególnienieWartość składników majątku na 31.12.2003r.IMAJĄTEK TRWAŁY23.869,-1Wartości niematerialne i prawne-2Środki trwałe w tym:
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu ,
inne środki trwałe23.869,-
23.869,-
-
-IIMAJĄTEK OBROTOWY6.801,-1Należności i roszczenia5.909,-2Środki pieniężne892,- AKTYWA RAZEM30.670,-

Wartość składników majątku wykazano wg ich wartości bilansowej.