Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
·  Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (art.83 ust.2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.- tekst jednolity :Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
- Do właściwości wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje określone w art. 83 ust. 1, w sprawach, o których mowa w art. 82 ust 3 i 4 w/wym. ustawy. 

Art. 84. 1. Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:
1)   kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
2)   kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
3)   badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
4)   współdziałanie z organami kontroli państwowej.
2. Organy nadzoru budowlanego są obowiązane do:
1)   bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego;
2)   prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2;
3)   prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych;
4)  prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3.

Według ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
Do obowiązków wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego (art.13 ust.1-4 w/wym. ustawy), należy:

  • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji;
  • udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - na jego wezwanie;
  • zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych;
  • bezzwłoczne przekazywanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowień i decyzji;
  • wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych;
  • sporządzanie wojewódzkiego rocznego planu kontroli i przedkładanie go do zatwierdzenia Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, do 15 listopada roku poprzedzającego rok objęty planem;
  • wprowadzanie do wojewódzkiego rocznego planu, zadań wskazanych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
  • sporządzanie sprawozdania z wykonania wojewódzkiego rocznego planu kontroli, uwzględniającego kontrole doraźne i informacje sprawozdawcze przekazane Prezesowi UOKiK, które przekazuje Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, do końca marca roku następnego.

Zarządzenia