Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

ZAMÓWIENIE NR SOA.272.3.2021.PW

 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji – Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Zapraszamy do złożenia ofert drogą pocztową bądź drogą elektroniczną: ePUAP, 
e-mail: sekretariat@gda.gov.pl.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty 
w przypadku przekroczenia szacowanych środków, rażąco niskiej ceny bądź braku oferty spełniającej koniecznie wymagania.

Niniejsze ogłoszenie, a także jego warunki mogą być zmienione przez Zamawiającego do czasu upłynięcia terminu składania ofert. W przypadku dokonania istotnej zmiany Zamawiający wydłuży termin składania ofert.

Zamawiający dopuszcza składanie pytań najpóźniej do 1 dnia przed upłynięciem terminu składania ofert jedynie drogą mailową – paulina.juwa@gda.winb.gov.pl.

 

ZAMÓWIENIE NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi infrastruktury teleinformatycznej w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-374 Gdańsk.

 

Ogólne warunki świadczenia usług:

 1. Usługa świadczenia kompleksowej obsługi teleinformatycznej będzie realizowana w różnych godzinach pracy w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku co najmniej 3 razy 
  w tygodniu po 3 godziny (w godzinach pracy urzędu 7.45 – 15.45) 
  w terminach ustalanych z Zamawiającym. W szczególnych i awaryjnych przypadkach usługa może być świadczona telefonicznie bądź zdalnie (pulpit zdalny) na wezwanie Zamawiającego lub po godzinach pracy urzędu – za zgodą Zamawiającego.
 2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakupu części i podzespołów do sprzętu pracującego w systemie teleinformatycznym. Koszty zakupu ponosi Zamawiający.
 3. Wykonanie usługi awaryjnej wskazanej w punkcie 1. wg czasu reakcji określonego w złożonym Formularzu Ofertowym Wykonawcy, ale najpóźniej w ciągu 24 godzin od przekazania zgłoszenia awaryjnego.
 4. Usługi rozliczane są na koniec miesiąca po każdym miesięcznym świadczeniu usług.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Usługę serwisową teleinformatyczną zgodną z potrzebami Zamawiającego 
  w następujących obszarach:
  • Oprogramowanie,
  • Logistyka,
  • Sprzęt (ok. 30 stanowisk komputerowych, serwery, drukarki, skanery, telefony itp.)
  • Internet i sieć,
  • Ochrona danych, w tym danych osobowych w systemach informatycznych,
  • Strona internetowa,
  • Biuletyn Informacji Publicznej,
  • Usługi,
  • Praca zdalna,
  • Organizacja, nadzór i wsparcie dla zespołów pracujących w terenie,
 2. W ramach ww. obszarów wykonywanie następujących czynności:
  • Obsługa,
  • Administrowanie,
  • Planowanie,
  • Doradztwo,
  • Instalacja,
  • Konserwacja,
  • Wdrożenia,
  • Monitoring,
  • Audyt,
 3. Zapewnienie poprawnego działania systemu informatycznego Zamawiającego nad którym sprawuje opiekę oraz zobowiązuje do udzielenia pomocy 
  w problemach związanych z jego działaniem,
 4. Niewymienione wyżej obszary działania oraz czynności mogą być wykonywane przez Wykonawcę po ustaleniu zakresu ich wykonywania,
 5. Zamawiające poza bieżącymi czynnościami, zlecać może dodatkowe czynności do wykonania wraz z planowanym terminem ich wykonania.

 

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku.

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro, w związku z czym sposób przeprowadzenia postępowania jest zgodny z regulaminem wewnętrznym Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

 

Wymagania konieczne:

Wykonawca powinien posiadać określoną ilość pracowników gwarantującą obsługę zdalną oraz przyjazdy interwencyjne poza określonymi dyżurami w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę na temat systemów (w tym system El-dok), sieci komputerowej, baz danych, urządzeń – będących w posiadaniu Zamawiającego.

Wykonawca powinien wypełniać wszystkie postanowienia narzucone Rozporządzeniem RODO podczas obsługi Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku oraz zawrzeć umowę na Powierzenie przetwarzania danych osobowych.

W przypadku niemożności realizacji zamówienia (urlopy, zwolnienia chorobowe) Wykonawca zapewni zastępstwo o nie niższym standardzie.

Zapewnienie czasu reakcji na zgłoszenie awaryjne zgodnego z podanym w formularzu oferty, ale nie dłuższym niż 24 godziny.

Wykonawca oświadczy, że posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie 
w kompleksowej obsłudze urzędu administracji rządowej lub samorządowej.

 

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.

 

Kryterium oceny ofert:

 • cena – 60%,
 • doświadczenie, jakość, wartość merytoryczna, dyspozycyjność – 40 %.

Kryterium cena:

 cena ofert badanej w zł

 – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert.

 

Kryterium doświadczenie, jakość, wartość merytoryczna, dyspozycyjność

Doświadczenie 3-letnie pełnienia kompleksowej obsługi infrastruktury informatycznej dla urzędu administracji rządowej lub samorządowej – 10 pkt.

Doświadczenie od 3 do 5 lat pełnienia kompleksowej obsługi infrastruktury informatycznej dla urzędu administracji rządowej lub samorządowej – 20 pkt.

Doświadczenie powyżej 5 lat pełnienia kompleksowej obsługi infrastruktury informatycznej dla urzędu administracji rządowej lub samorządowej – 30 pkt.

Czas realizacji zlecenia awaryjnego do 6 godzin – 10 pkt.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji oświadczeń dotyczących doświadczenia.

 

Warunki zmiany lub zerwania umowy

Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy oraz zmiany danych teleadresowych.

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy:

 • Ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy – wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT,
 • Podmiot świadczący usługę przystąpi do innego podmiotu lub dojdzie do jego przekształcenia w okresie trwania umowy.

Dopuszcza się możliwości rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, w wypadkach określonych w umowie lub przepisach prawa, w tym także gdy Zamawiającemu nie zostaną przyznane środki na sfinansowanie części lub całości zmian lub wystąpiłaby istotna zmian okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą.

Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 4 – „Wzór umowy” do ogłoszenia.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

 

Miejsce ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym Zamawiającego, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego Zamówienia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej bądź papierowej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić bądź wycofać ofertę.

Oferty złożone po terminie nie będą analizowane, zostaną zniszczone.

Wykonawca jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu złożenia ofert.

Wykonawca składa:

 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty Zamawiającego (załącznik nr 1),
 2. Wypełnione i podpisane oświadczenie (załącznik nr 2),
 3. Wypełniony i podpisany wykaz (załącznik nr 3),
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 
  o działalności gospodarczej z określeniem przedmiotu działalności oraz wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, wystawionym nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
 5. Umowę spółki w przypadku gdy z dokumentu określonego w pkt. 5 nie wynika sposób reprezentacji Wykonawcy.

 

Wykluczenia

W przypadku, gdy złożona oferta wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, a w przypadku kompleksowej obsługi teleinformatycznej mogłoby mieć to istotny wpływ na faktycznie świadczenie usługi – Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w celu udokumentowania, że nie jest to rażąco niska cena. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy oceniony najwyżej Wykonawca na wezwanie wynikające z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp nie przedłoży w zakreślonym terminie dokumentów lub oświadczeń wymaganych w treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zastosuje regulację wskazaną w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Gdy nie zostaną wypełnione przez tego Wykonawcę wymagania wynikające z zapisów ustawy i niniejszego ogłoszenia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.

Gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wykluczony 
z postępowania w oparciu o opis wskazany wyżej i gdy nie będą miały miejsce okoliczności dające podstawę do unieważnienia całego postępowania, Zamawiający spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i których Wykonawcy nie podlegali wykluczeniu na tym etapie postępowania dokona ponownej punktacji ofert w oparciu o ww. kryteria.

Jeżeli:

 • nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca wykluczeniu,
 • najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • Zamawiającemu nie zostały przyznane środki na sfinansowanie części lub całości przedmiotu zamówienia,
 • postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej; 

Zamawiający zastrzega sobie możliwości unieważnienia postępowania bez wybrania Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w tekście oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych.

Zamawiający w trakcie analizy i oceny ofert może wystąpić do Wykonawcy pisemnie (e-mailowo) o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na prawidłową ocenę Wykonawca złoży pisemnie (e-mailowo) niezbędne wyjaśnienia w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi na wezwanie skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Termin i miejsce składania ofert: 

 1. W siedzibie Zamawiającego w Gdańsku 80-374, ul. Na Stoku 50, skrzynka podawcza, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, (7.45 – 15.45) 
 2. Skrzynka podawcza ePUAP,
 3. Adres e-mail: sekretariat@gda.winb.gov.pl,

nie później niż do 3 stycznia 2022 r. 

 

W przypadku pytań: 

- proszę o kontakt: 

·       tel. 509 708 329

·       e-mail: paulina.juwa@gda.winb.gov.pl


 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Załączniki do postępowania:

 1. Formularz ofertowy Zamawiającego – załącznik nr 1,
 2. Oświadczenie – załącznik nr 2,
 3. Wykaz – załącznik nr 3,
 4. Wzór umowy – załącznik nr 4,
 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf.