Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

WOP.771.2.30.2022.OK

Gdańsk, 2022-09-06

                        

OGŁOSZENIE

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego ogłasza pisemny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego w postaci 
samochodu  służbowego 
Renault Kangoo

 

  1. Nazwa i siedziba jednostki

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 80-874 Gdańsk 
ul. Na Stoku 50.

 

  1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu 

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Gdańsku 80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 50
. Otwarcie ofert nastąpi 
w dniu 23.09.2022 o godzinie 10.00 .

 

  1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy 
    majątku ruchomego.

Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie 
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 80-874 Gdańsk 
ul. Na Stoku 50, w dni robocze od 7:45 - 15:45 po wcześniejszym uzgodnieniu pod 
numerem telefonu. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest: 

Jacek Lipiński tel. (58) 305 19 71

 

4.  Rodzaj i typ sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego

a)marka, rodzaj: Renault Kangoo, osobowy,

b)rok produkcji: 2004r.,

c)nr rejestracyjny: GD 0205C. 

d)numer identyfikacyjny VIN: VF1KCEDEF32180774

e)silnik: pojemność 1149cmo mocy (75KM), benzynowy,

f)nadwozie: kombivan, 5 drzwiowe, w kolorze niebieskim, przystosowane do przewozu 
5-ciu osób łącznie z kierowcą,

g)pojemność zbiornika paliwa: 45l

h)rodzaj skrzyni biegów: manualna, 5-cio biegowa, na przednią oś,

i)średnie zużycie paliwa: 8 l/100km w cyklu mieszanym,

j)przebieg pojazdu: 171 384 km

k)wyposażony w radio oraz dwa komplety kół – letni oraz zimowe.

 

5.     Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny tj. w kwocie 860zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy sprzedającego: 
Narodowy Bank Polski 87 1010 1140 0170 4022 3100 0000. Kwota wadium winna być w dyspozycji WINB (na koncie) w terminie najpóźniej w dniu 23.09.2022 do godz. 10.00 Liczy się data i godzina wpływu wadium na podany rachunek nie zaś data i godzina 
wykonania przez oferenta dyspozycji przelewu. 

 

6.     Cena wywoławcza sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego wynosi 8 600zł

 

7.     Wymagania jakim powinny odpowiadać oferty

Oferta złożona w toku przetargu winna być formie pisemnej na druku załącznika nr 1 do ogłoszenia i zawierać przede wszystkim: 

a)     imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) oferenta,

b)    oferowaną cenę,

c)     oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d)    dowód wniesienia wadium,

e)     oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.

 

8.      Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie umieścić dopisek:

 

„OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP SAMOCHODU RENAULT KANGOO”

 

Ofertę należy dostarczyć do siedziby sprzedającego Wojewódzkiego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk, do dnia 23.09.2022 do godz. 10.00 w Kancelarii. 

Termin związania ofertą: 30 dni. 

 

9.     Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

10.Inne informacje:

a)    Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
19 lutego 2021r. (Dz.U. 2021 poz. 578) w sprawie szczegółowego sposobu 
gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, 

b)    Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,

c)    warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty i wniesienie wadium,

d)    wadium musi być wniesione wyłącznie na konto podane w pkt. 5,

e)    wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,

f)     wadium poniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,

g)    wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: 

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy,

h)    komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
oferenta, który nie wniósł wadium, 

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są one 
           niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień 
           mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

i)     o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

11.Termin zawarcia umowy sprzedaży

Zawarcie umowy sprzedaży z oferentem nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po 
zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia i wpłynięcia określonej w umowie kwoty na
podane wyżej konto WINB w Gdańsku.  Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez kupującego ceny nabycia. 

 

        Zastrzeżenie:

1.Sprzedający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,

2.Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują taką samą cenę. 

         

        Załączniki:

1.WOP.771.2.30.2022.OK - Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego,

2.WOP.771.2.30.2022.OK - Umowa sprzedaży.doc,

3.WOP.771.2.30.2022.OK - Zdjęcia